+ 420 777 604 377 info@bzlab.cz

Hygiena práce
a kategorizace prací

Kategorizace prací je základním nástrojem pro hodnocení vlivu práce na zdraví. Vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže pracovníků faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Provádí se na základě zhodnocení výskytu a rizikovosti faktorů, které mohou ovlivnit zdraví pracovníků.

Povinnost kategorizace prací je dána § 37, ze zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, včetně vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Pro naše zákazníky nabízíme poradenství v oblasti hygieny práce a kategorizace prací.

V rámci těchto služeb vám nabízíme:
1) Vstupní audit
– Přijedeme přímo k vám do firmy a projdeme s vámi všechna pracoviště/pracovní pozice a jejich fungování.
– Provedeme analýzu rizik, vypracujeme s vámi veškeré potřebné podklady (časové snímky apod.) a doporučíme vám další postup pro správné zařazení jednotlivých pracovních pozic do kategorií.
– Připravíme doporučení, díky kterým lze některé zaměstnance z rizikových kategorií přesunout do nerizikových.
2) Zajistíme/provedeme potřebná měření/odborná hodnocení.
3) Zařadíme pracovní pozice do kategorií, zpracujeme veškerou potřebnou dokumentaci (návrh, protokoly apod.).
4) Tuto dokumentaci s vámi zkonzultujeme ještě, než ji odešlete na KHS (krajskou hygienickou stanici).
5) Dokumentaci zkompletujeme, zašleme vám ji a vy ji předložíte na KHS (krajskou hygienickou stanici).

Tím ale naše práce nekončí. Budeme vám stále k dispozici v případě, že budete potřebovat zkonzultovat další náležitosti týkající se této problematiky.
V případě vašeho zájmu převezmeme veškerou komunikaci s KHS (krajskou hygienickou stanicí) za vás.

 

Proč objednat tuto službu právě u nás?

Krátké čekací lhůty
Práci na vaší kategorizaci zahájíme nejpozději do 2 měsíců od potvrzení objednávky.

Rychlé dokončení služby
Kompletní kategorizaci prací včetně protokolů všech potřebných měření/odborných hodnocení máme hotovou v co nejkratším možném termínu.

Rozsah v rámci celé České republiky
Poradenství poskytujeme v rámci celé České republiky pro širokou škálu klientů různých odvětví.

Individuální přístup
Poradíme a doporučíme postup, který pro vás má smysl.
Převezmeme veškerou komunikaci s KHS (krajskou hygienickou stanicí) za vás.